میش افشاری با بره
بره ماده افشاری هتروزیگوت و هموزیگوت
میش آبستن افشاری شکم اول
بره نر هتروزیگوت شش ماهه
بره نر افشاری جهت پرواربندی
میش آبستن شده با قوچ هتروزیگوت و هموزیگوت
میش آبستن شده با قوچ هتروزیگوت و هموزیگوت
قوچ ژن دار