بره نر هموزیگوت
میش افشاری با بره
بره ماده افشاری
میش آبستن افشاری
بره نر هترو
بره نر افشاری
میش ژن دار
میش آبستن
قوچ ژن دار