ارسال یک راس قوچ هترو ، دو راس میش هترو و چهار راس بره به استان مرکزی تفرش

ارسال دو راس قوچ هترو و یک راس میش همو آبستن از قوچ همو به استان مرکزی ساوه