ارسال یک راس قوچ هترو ، دو راس میش هترو و چهار راس بره به استان مرکزی تفرش