ارسال یک راس قوچ هترو به استان چهار محال بختیاری شهر کرد

ارسال سه راس میش هترو آبستن از قوچ همو به استان تهران ورامین