ارسال یک راس قوچ هترو به استان چهار محال بختیاری شهر کرد