ارسال یک راس هترو آبستن از همو به کرمانشاه شهرستان کنگاور

ارسال یک راس میش همو آبستن از همو سه قلو باردار به استان کرمان

ارسال چهار راس میش هترو آبستن از همو و یک راس قوچ هترو به البرز

ارسال ده بره میش هترو و یک بره نر همو به استان اصفهان تیران