ارسال یک راس میش همو آبستن از همو سه قلو باردار به استان کرمان