ارسال ده بره میش هترو و یک بره نر همو به استان اصفهان تیران