ارسال یک راس هترو آبستن از همو به کرمانشاه شهرستان کنگاور