ارسال میش به استان خوزستان شهرستان بهبهان

اشتها آور گوسفند ؛ درمان گوسفندان با داروهای اشتهاآور

ارسال دو میش هترو آبستن از قوچ همو به فشافویه تهران

ارسال یک راس ماده هترو آبستن از همو به رامسر