بارگیری دو راس میش هترو آبستن از قوچ همو به استان خوزستان شهرستان بهبهان