ارسال دام به استان سمنان

ارسال یک راس قوچ هترو و یک راس میش آبستن از همو به استان سمنان شهرستان سنگسر