آناپلاسموز گوسفند ؛ از روش انتقال تا درمان با تتراسایکلین و ایمیدوکارب

ارسال هشت راس میش هترو قوچ خورده از همو به استان مازندران کجور

ارسال ده راس بره میش هترو قوچ خورده از همو و یک راس قوچ همو به استان خوزستان مسجد سلیمان

ارسال سه راس بره میش هترو قوچ خورده از همو , یک راس قوچ هترو و یک راس بره نر همو به کلاردشت