ارسال ده راس بره میش هترو قوچ خورده از همو و یک راس قوچ همو به استان خوزستان مسجد سلیمان