ارسال چهار راس بره ماده هترو و یک راس بره نر هترو به کوجور مازندران