ارسال یک راس قوچ هترو و دو راس بره ماده هترو به قزوین