فضای نگهداری و پرورش گوسفندان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟