ارسال یک راس میش هترو آبستن از قوچ همو به استان مازندران تنکابن

علوفه ذرت بهتر است یا یونجه

ارسال پنج راس قوچ هترو به استان آذربایجان شرقی