ارسال یک راس میش هترو آبستن از قوچ هترو و یک راس بره ماده همو به شهریار

ارسال پنج راس میش هترو آبستن از قوچ همو و ارسال یک راس بره نر هترو به یاسوج