بیماری علفی در دام ؛ علائم کمبود منیزیم در گوسفندان

ارسال دو راس بره ماده هترو و یک راس بره نر هترو به شهر ری

ارسال چهار راس میش هترو آبستن از قوچ همو و یک راس بره نر هترو به استان قم