ارسال چهار راس میش هترو آبستن از قوچ همو و یک راس بره نر هترو به استان قم