ارسال دو راس بره ماده هترو و یک راس بره نر هترو به شهر ری