شرایط پرورش گوسفند ؛ ربط و نسبت تجهیزات و امکانات با روش‌های نوین تولید