طریقه صحیح خون‌گیری جهت تعیین ژنتیک دام

خون گیری از دام‌های اصلاح نژادی با دام‌های معمولی تفاوتی ندارد. منظور از دام‎های هترو، دام‌هایی است که یک ژن دوقلوزایی دارند در حالی که در ژنتیک دام‌های همو هر دو ژنِ دوقلوزا مشاهده خواهد شد. تفاوت گوسفندان همو و هترو در ژنتیکِ بره‌های آن‎ها است. تمام بره‌های یک قوچ همو، هترو خواهند شد در صورتی که تنها نصف بره‌های قوچ هترو ، هترو می‎شوند. با در نظر گرفتن احتمالات هم می‎توان به شکل تقریبی به ژنوتیپ دام‌ها رسید ولی برای تعیین دقیق ژنتیک بره‌های متولد شده می‎توان عملیات خون گیری از آن‎ها را انجام داد. خون‌گیری باید به طریقه صحیح انجام شود تا احتمال خطا تا حد امکان، کاهش یابد.

به یاد داشته باشید که هنگام خون‌گیریِ دام حتما از لوله ونوجکتِ دارای درِ بنفش استفاده کنید. ونوجکت در بنفش دارای ماده ضد انعقاد خون بوده و از ایجاد هر مدل لخته‌ای در نمونه‌ی گرفته شده جلوگیری خواهد کرد. دیواره ونوجکت سر بنفش با یک لایه یکنواخت از ماده ضد انعقاد خون که تمام آن را پوشش داده است، پوشیده شده است. این لایه باعث ترکیب شدن سریع ماده ضد انعقاد با نمونه خون وارد شده به داخل لوله خواهد شد.

در نظر داشته باشید که خون‌گیری حتما باید از گردن گوسفند انجام شود و بعد از گرفتن نمونه، لازم است لوله به خوبی تکان داده شود تا نمونه خون کاملا با ماده ضد انعقادی ترکیب شود. مراقب باشید که با شدت نمونه را تکان ندهید زیرا باعث همولیز خواهد شد. بعد از اتمام خون‌گیری و مخلوط شدن ترکیبات ضد انعقاد با نمونه خون گرفته شده، باید لوله را داخل ظرف یخ خشک یا تر قرار دهید. از مقدار نمونه خونی خود اطمینان حاصل کنید. نمونه شما نباید کم تر از 3 سی‌سی باشد و تقریبا باید به این مقدار برسد.

با خون گیری صحیح از دام خود و فرستادن نمونه به آزمایشگاه می‎توانید از ژنتیک آن دام مطلع شوید.

برای جلوگیری از ایجاد هرگونه اشتباهی در آزمایشگاه به شما پیشنهاد می‎کنیم که از دام خود دو نمونه خون تهیه کرده و با شماره‌های متفاوت به آزمایشگاه بفرستید تا اگر جواب دو آزمایش با هم متفاوت بود، دوباره به نمونه‌گیری از دام اقدام کنید و برای بار دیگر به آزمایشگاه بفرستید و از ژنوتیپ دام خود اطمینان حاصل کنید.