ارسال پنج راس میش هترو آبستن از قوچ همو و ارسال یک راس بره نر هترو به یاسوج

ارسال دو راس بره ماده هترو و یک راس بره نر هترو به شهر ری

ارسال چهار راس میش هترو آبستن از قوچ همو و یک راس بره نر هترو به استان قم

ارسال یک راس قوچ هترو به استان چهار محال بختیاری شهر کرد

ارسال سه راس میش هترو آبستن از قوچ همو به استان تهران ورامین

ارسال یک راس هترو آبستن از همو به کرمانشاه شهرستان کنگاور

ارسال یک راس میش همو آبستن از همو سه قلو باردار به استان کرمان

ارسال چهار راس میش هترو آبستن از همو و یک راس قوچ هترو به البرز