ارسال هشت راس میش هترو قوچ خورده از همو به استان مازندران کجور

ارسال ده راس بره میش هترو قوچ خورده از همو و یک راس قوچ همو به استان خوزستان مسجد سلیمان

ارسال سه راس بره میش هترو قوچ خورده از همو , یک راس قوچ هترو و یک راس بره نر همو به کلاردشت

ارسال یک راس قوچ هترو ، دو راس میش هترو و چهار راس بره به استان مرکزی تفرش

ارسال دو راس قوچ هترو و یک راس میش همو آبستن از قوچ همو به استان مرکزی ساوه

ارسال یک راس میش هترو آبستن از قوچ همو به استان مرکزی محلات