ارسال یک راس میش هترو آبستن از قوچ همو به استان مازندران تنکابن

ارسال پنج راس قوچ هترو به استان آذربایجان شرقی

ارسال یک راس میش هترو آبستن از قوچ هترو و یک راس بره ماده همو به شهریار