ارسال یک راس میش هترو آبستن از قوچ همو به استان کرمان