ارسال پنج راس میش هترو آبستن از قوچ همو و ارسال یک راس بره نر هترو به یاسوج