ارسال یک راس میش هترو آبستن از قوچ هترو و یک راس بره ماده همو به شهریار