ارسال سه راس بره میش هترو قوچ خورده از همو , یک راس قوچ هترو و یک راس بره نر همو به کلاردشت

ارسال یک راس قوچ هترو ، دو راس میش هترو و چهار راس بره به استان مرکزی تفرش