ارسال دو راس بره نر و ماده هترو به سیرجان استان کرمان