ارسال یک رأس قوچ هترو، دو رأس میش هترو آبستن از همو و یک رأس بره نر هترو به استان تهران – دربندسر