ارسال شش راس بره ماده هترو و یک راس بره نر همو به لواسان