ارسال یک راس قوچ هترو به شهرستان شهرضا استان اصفهان