فضای نگهداری و پرورش گوسفندان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

آناپلاسموز گوسفند ؛ از روش انتقال تا درمان با تتراسایکلین و ایمیدوکارب