شرکت دامپروری افشار ژن در راستای خدمات آموزشی خود در دی ماه سال 1399 اقدام به برگزاری دوره‌های تخصصی پرورش گوسفند دوقلو و چندقلوزا نمود. در این دوره‌ها کارشناسان افشار ژن مواردی مانند ساخت دامپروری، آشنایی با تاسیسات، آشنایی با نژادها و گوسفندهای همو و هترو، آشنایی با بیماری‌های گوسفندان، مفهوم و روش سیدِرگذاری، چگونگی مشخص کردن چندقلوزایی و مراقبت‌های بارداری را به شرکت‌کنندگان در دوره آموزش دادند.

شایان ذکر است این کلاس‌ها در دو بخش تئوری و عملی برگزار شده است. در بخش عملی این دوره تخصصی دامپروری کار تزریقات و سیدرگذاری نیز به افراد شرکت‌کننده آموزش داده شد.

در ضمن باید اشاره کنیم که تمامی مراحل تئوری و عملی این دوره تخصصی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شده است.