ارسال 12 راس میش هترو به همراه یک راس قوچ هترو به استان خراسان شهرستان نیشابور