ارسال هشت راس بره میش هترو و یک راس قوچ هترو به استان البرز طالقان