بره‌های ژن دار

بره‌های ژن دار مجتمع دامپروری افشار ژن بهترین و بهینه‌ترین نسل برای ایجاد مزرعه و گله گوسفند.