ارسال دو میش هترو آبستن از قوچ همو به فشافویه تهران