ارسال یک راس قوچ هترو، یک راس بره نر هترو و یک راس میش همراه با بره ژنتیکی استان سمنان شهرستان سنگسر