بایگانی برچسب برای: نژاد برولا

برولا گوسفند اصلاح نژاد شده مرینو  ؛ اصلاح و ترکیب نژادی آن با گوسفند افشاری در ایران