پیش فروش

پیش فروش

آغاز پیش فروش میش های آبستن با قوچ هموزایگوت و تولید بره ژندار در مجتمع دامپروری افشار ژن