واکسیناسیون پنج گانه گله

واکسیناسیون پنج گانه گله

واکسیناسیون پنج گانه کل گله نوبت اول در مجتمع دامپروری افشار ژن