مزایای استفاده از قوچ همو در گله

مزایای استفاده از قوچ همو در گله

شاید برایتان سوال شود اساسا این قوچ هموزیگوت به چه کاری می آید؟ یا مگر چه ویژگی دارد که قیمت هایی این چنین نجومی دارد؟ پاسخ این است که گوسفند هموزیگوت دارای ویژگی ژنتیکی است. و برهای ماده آن تماما دارای ویژگی دوقلو زایی می باشند. از تلفیق گوسفند همو با گوسفند دیگر که فاقد ژن باشد حداقل یک ژن منتقل می شود. و حضور یک ژن fecB برای ایجاد دوقلو زایی در گوسفند ماده کافی است. برخی برایشان سوال می شود اگر از قوچ هترو استفاده کنیم آیا ژن منتقل نمی شود؟ باید پاسخ داد آری منتقل می شود. اما فقط به حدود نیمی از بره ها و نیم دیگر فاقد ژن می شود. اما اگر از قوچ همو استفاده کنید همه بره های شما ژن دار می شوند. و این بهبود گله شما را افزایش می دهد.