سونوگرافی گوسفند جهت تشخیص دقیق آبستنی

سونوگرافی گوسفند جهت تشخیص دقیق آبستنی

در مجتمع دامپروری افشار ژن با توجه به جفت گیری های کنترل شده و همزمان به فواصل منظم در 45 الی 60 روز بعد از جفت گیری با استفاده از سونوگرافی از آبستن بودن ندامها مطمئن شده و در صورت عدم آبستنی دام مذکور با فاصله معین مجدد سونوگرافی خواهد شد و اگر در مرحله دوم همچنان منفی باشد جهت فح شدن مجدد وارد مرحله همزمان سازی با سری بعدی دامها خواهد شد .