سونوگرافی میش های شکم اول آبستن با قوچ های ژنتیکی

سونوگرافی میش های شکم اول آبستن با قوچ های ژنتیکی

سونوگرافی ميشهای آبستن از همو و هترو در مجتمع دامپروری افشار ژن در مورخ 24 آذر 1398 در روز 45 بعد از قوچ خوردن