زایش سه قلو در میش های شکم اول هتروزیگوت

زایش سه قلو در میش های شکم اول هتروزیگوت

سه قلو زایی در میش های شکم اول هترو زیگوت در مجتمع دامپروری افشار ژن مستقر در پارک علم و فن آوری دانشگاه تربیت مدرس تهران . در میش هایی که هترو زیگوت افشار می باشند تمامی دامها تا دو بره را از نظر شیر دهی مشکل خاصی ندارند و برای دو عدد بیشتر می بایست تدابیر مدیریتی انجام داده و از شیر دستی استفاده نمود . امروزه پرورش دامهای هتروزیگوت جدای از تولیدات ژنتیکی که ارزش اقتصلدی بالایی داشته از نظر نرخ بره زایی برای دامداران بسیار دارای اهمییت می باشد.