برگزاری کلاس دامپروری توسط مجتمع دامپروری افشار ژن در پارک علم و فن آوری دانشگاه تربیت مدرس تهران

برگزاری کلاس دامپروری توسط مجتمع دامپروری افشار ژن

برگزاری کلاس دامپروری در پارک علم و فن آوری دانشگاه تربیت مدرس تهران با سرفصل های آشنایی با نژادهای گوسفند و اصول صحیح جیره نویسی برای گوسفندان چند قلوزا هتروزیگوت و هموزیگوت معرفی بیماری ها و تولید مثل در گوسفند و بز در اتمام این دوره مدرک از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران داده می شود.

کلاس اموزشی

دوره های آموزشی افشارژن

گوسفند